Filosoferingar inför Natt Sex

Kära Mayakalendervänner och medvandrare på Livets Väg!

Så har ännu ett tun (360 dagar) passerat i pulsen av den Galaktiska Medvetandenivån (Undervärlden). Framför oss har vi nu endast två pulser kvar, innan vår medvetandeutveckling i denna lilla del av det eviga spiralkretsloppet är fullbordad. I morgon, 2009-11-08, 9 Imix (Alligator) går nu energierna från Natt Sex in helt obeslöjade. I denna puls är det Guden Innan Gryningen (med det aztekiska namnet Tlahuizcalpantecuhtli) som förmedlar energierna, och denna Natt sägs innebära sista prövningen, tankens förening med känslan, förståelse.

Som jag ser det så är Dagarna och Nätterna i utvecklingspulserna precis som dagarna och nätterna i våra vanliga dygn. Dagarna ger oss nya impulser och intryck, som främjar vårt lärande och vår medvetandeutveckling, medan Nätterna innebär att det gamla kommer upp för att vi behöver se, förstå och ta ställning till det, och på så sätt bli bättre förberedda för att vandra lite lättare under nästa Dag.

Likaså anser jag att växlingarna mellan Dag och Natt inte utgörs av några tvära steg, utan av successivt tillväxande och avtagande vågrörelser, likt allt annat i kosmos. Det innebär att energierna från Natt Sex började tona in redan från början av maj 2009, då vi passerade Middagstid i Dag Sex, och vände mot eftermiddag. Och på samma sätt som att en vanlig varm sommardag ofta är som mest tryckande mitt på eftermiddagen, så är effekterna av Dagenergierna mer markanta efter Middagstid under tun-perioderna. Och likväl som den jobbigaste tiden på natten anses vara den s k ”vargtimmen”, mellan kl. 03 och 05, förefaller juli-augusti vara tyngst under Nätterna i den galaktiska nivån.

Var och en av oss som nu funderar kring vad Dag Sex egentligen medfört och vad vi kan förvänta oss av tiden framöver, uppehåller sig förstås främst kring det som ligger just inom våra egna intresseområden. C J Calleman har nyligen kommit ut med en mycket intressant artikel om Natt Sex på sin hemsida, www.calleman.com. Han rör sig i sitt författande och forskande över breda områden, men med lite extra fokus på de större sammanhangen i samhället.  Mitt fokus ligger mer på hur utvecklingen avspeglas i vårt personliga, dvs inom oss själva och i våra relationer.

När jag nu tittar tillbaka på det tun som passerat sedan 13 november 2008 så ser jag tydligt hur energierna av Födelsens Gudinna (Yohualticitl) avspeglar sig i det som skett. I mitt kontaktnät, såväl bland vänner och bekanta, som bland människor jag kommer i kontakt med via min verksamhet inom livskunskap och självkännedom, så ser jag hur det under denna gångna Dag Sex skett en tydlig frigörelse av det nya, från det gamla. I mina filosoferingar inför Dag Sex förra hösten så framförde jag en känsla av att denna period skulle innebära att Allkärleken skulle flytta fram sina positioner jämfört med den gamla vanliga, dualistiska kärleken. Och det är precis det jag har fått se, såväl i mitt eget liv som hos många av mina medmänniskor. Många är de parrelationer som upplösts i år, under inflytandet av Födelseenergierna, på grund av att en av parterna stått kvar i det gamla dualistiska och maktinfluerade synsättet på kärleken, medan den andra parten följt utvecklingen vidare framåt, med enhet, frihet och allkärlek som mål. Precis som med alla förlossningar så har detta oftast skett med stor smärta och både ”blod, svett och tårar”, eftersom de gamla strukturerna och värderingarna inte velat släppa taget frivilligt. Men varken vi enskilda eller samhällsstrukturerna i stort kan i längden ”simma motströms”.  Det som är förutbestämt att ske, det kommer ändå att ske, både i det lilla och i det stora. Vi som har våra segel satta tar in de nya vindarna och följer med vidare framåt, vare sig vi vill eller ej. Och de som ej har möjlighet eller vilja att segla vidare framåt blir lämnade kvar.  Sett utifrån ett individuellt egoplan innebär det här ofta en hel del svåra och oönskade förändringar. Men om vi kan se det i ett större perspektiv kan vi förstå och känna att allt ändå sker till det bästa, allt enligt noterna i Skaparens partitur.

Att en del av oss växer vidare medan andra blir kvar är ur min synpunkt också helt enligt de Gudomliga ritningarna. Detta har ingenting att göra med något elittänkande, utan med själva grundstrukturen i kosmos: dvs cykler och nivåer som formar spiraler. Jag ser det som självklart att formen för vår utvecklingsspiral är konisk, utifrån Mayakalenderns konkreta, matematiska ledtrådar, parat med mina egna kunskaper och mer intuitiva känsla. Därför tror jag att nu, kring 2011-2012 så kommer den för tillfället aktuella ”toppen” av väsenden att gå vidare ”genom Star Gate”, till nästa fas i utvecklingen, medan övervägande delen av väsendena inte gör det.

 

På sikt kommer dock förstås alla väsenden att gå igenom alla riken och all utveckling i Det Eviga Spiralkretsloppet, men alla går inte bredvid varandra, samtidigt. Den breda basen i spiralkonen förskjuts hela tiden ”uppåt” så att nya grupper kommer upp till toppen och knoppas av vidare. Detta berörs också i den intressanta boken Hathor av Tom Kenyon som finns att köpa via Regnbågsförlaget. Det är en nödvändighet – utifrån tillvarons koniska spiralform - att för varje ny nivå så måste större delen av väsendena lämnas kvar, för att utgöra grund för kommande nivåers väsenden/medvetandeenheter. Det gäller såväl i de tidigare nivåerna, där vi utvecklades mer på de fysiska planen, som i de senare nivåerna, där utvecklingen sker på plan med högre vibrationsfrekvens, dvs inom exempelvis känslo- och tankeplanen. Vi kan som exempel tänka på hur en oerhörd mängd medvetandeenheter från den Cellulära nivån är de som bygger upp en enda medvetandeenhet i nästa nivå, dvs Däggdjuret. Samt att det vore en både matematisk och praktisk orimlighet att Jorden samtidigt skulle kunna härbärgera lika många enheter av Däggdjursmedvetande som enheter av cellmedvetande. Därför är den temporära selektionen en naturlig del av utvecklingen, även om vi människor från vårt egoplan så gärna vill tro att ingången i Ljusets rike skall gälla oss alla nu levande. Allra helst är det svårt för oss att acceptera att bara en del av våra nära och kära följer med vidare framåt, medan andra stannar kvar. Men tänk då på vilken stor och vis tanke det ändå ligger i detta; att de som stannar kvar är en själva grunden för att andra ska kunna klättra vidare. Därför kan de som går vidare känna stor tacksamhet mot dem som är själva grunden för deras vidare växande.  Vi har själva någon gång i det eviga spiralkretsloppet också varit såväl sådana som burit fram andra, likväl som sådana som burits fram av våra medväsenden.
Så ingen av oss är mer värd än den andra! Alla träd, buskar och örter i våra skogar har sin roll och sin plats i det ekologiska systemet, och på samma sätt har också vi människor vår funktionella och viktiga roll, i vart och ett av våra olika liv, i livets väv, tillsammans med alla andra. Och om vi kan släppa de gamla dualistiska värderingarna i den process som sker – dvs att någon skall vara ”bättre” eller ”längre kommen” än någon annan – så kan vi se hur allt är ordnat på ett oerhört kärleksfull och vist sätt, för skapelseprocessens fortsatta, eviga fortgång.

Och i det sammanhanget vill jag nu också, såhär offentligt, tacka alla er, kära medvandrare i mitt liv. Till alla er, livsnyfikna, som skriver till mig med era frågor och funderingar kring den inre och yttre utvecklingen. Ni ska veta att ni lär mig mycket i vår dialog! Till dig, du man, som nu under påverkan av Födelseenergierna, lämnade min sida, efter tio intensivt utvecklande år i en nära parrelation.  Till er andra som vandrat vid min sida en stund, gett sitt viktiga bidrag till mitt växande, och sedan gått vidare åt ett annat håll. Tack till er alla, ni utmärkta livslärare!

Liksom under förra Dagpulsen – Dag Fem = ungefär år 2007 – så har detta år inneburit ett intensivt livslärande. Dock – i motsats till under Natt Fem = ungefär år 2008 – har vi ju nu under år 2009 haft framåtdrivande energier i ryggen, så vi har ändå oftast kunna känna hopp, kraft o framtidstro i allt det jobbiga. Precis som under en vanlig förlossning, för vi vet att det har handlat om ett nytt liv under framfödande. Idag har vi, som på något vis förlösts ur vårt tidigare sätt att leva, istället funnit en ny livssituation som bättre harmonierar med de rådande energierna. Det kan handla om att vi lämnat en arbete som inte överensstämde med den vi innerst inne är, eller att vi gått in i en ny parrelation i det yttre, där allkärleken är mer framträdande.  Eller så kan det innebära att det nya fått framfödas i form av en nystart i vår befintliga parrelation. Och för en del av oss innebär det nya att vi idag lever ensamma utifrån att ha funnit en ny och harmonisk helhet inom oss själva. Många av oss har ännu inte fullföljt vår förlossningsprocess, men vi upplever kanske ändå hur födelsekrafterna har verkat på oss under Dag Sex. Bland oss som befinner oss i den situationen är det många som under Natt Sex kommer att uppleva fortsatta ”värkar”, och som sedan mot slutet av Natten och kommande Dag Sju kommer att fullfölja vår förlösning in i det nya.

Vad som är en gemensam nämnare i såväl de små sammanhangen (våra nära relationer, dvs. med oss själva och våra närmaste) som i de större (situationen i världen med klimat, ekonomi, internationella relationer osv), är att Födelseenergierna främjat fortsatt frigörelse från olika former av dominans. Ett exempel på samhällelig nivå är den nya lagen om fildelningsförbud – den s k IPRED-lagen. Bakom införandet av lagen finns förstås vinstintressen hos de film- och musikproducerande företagen – alltså penningens makt. Där har de gamla strukturerna försökt bibehålla sina positioner, utan att ha möjlighet att lyckas. För de konkreta motdragen från gräsrotsnivå har varit omfattande och effektiva, och folk fortsätter att i stor utsträckning hämta hem film- och musikfiler från Internet, trots att det enligt IPRED-lagen är en olaglig handling.
Ett liknande exempel är den s k FRA-lagen, vilken innebär att Försvarets radioanstalt (FRA), ges rätt att bedriva signalspaning på kabelburen trafik, som passerar Sveriges gränser, vilket bland annat omfattar telefontrafiken samt en stor del av trafiken på Internet. Även detta ett exempel på hur de nuvarande makthavarna på flera sätt försöker bibehålla sin kontroll över oss medborgare. Inte sällan under täckmanteln av ”beskydd” mot terrorism och brottslighet.
Men de medmänskliga krafterna växer sig ändå hela tiden starkare. Det svenska Piratpartiet har gått starkt framåt under år 2009 och debatterna kring just IPRED- och FRA-lagarna anses ha bidragit starkt till partiets ökade popularitet. Partiet ser sig självt som ”försvarare av medborgarrätt i ett samhälle där lagar för övervakning, kontroll och korruption sprider sig”.

På internationell nivå ser vi också hur ”den artificiella globala hjärnan” - Internet - hela tiden utvecklas vidare mot att ge oss allt mer omfattande fri tillgång till olika typer av information, oavsett vad de styrande i olika länder vill tillåta eller ej. Rörelser och grupperingar som i en del fall aldrig skulle tillåtas i vissa länder kan via Internet fritt formas och arbeta, utan att dessa länders regeringar kan göra något åt det. Och den här utvecklingen – gräsrötternas envisa och fortsatta tillväxt, mot enhet och frihet – den kommer att fortsätta, oavsett vad de etablerade maktstrukturerna försöker göra för att hindra det. För ingen kan gå emot de pulserande vibrationerna från Världsträdet – det kommer att fortsätta driva utvecklingen vidare framåt, i linje med Skaparens tanke.

 


En av de mest konkret representanterna för makt och dominans – dvs den gamla tidens strukturer -  på global nivå är den nuvarande penningekonomin.
C J Calleman förutspår i sin artikel om Natt Sex att vi nu ganska omgående ska få se ett stort ras för dollarn och att vi ”framåt efternatten”, under juli - augusti, kommer att få uppleva den sista och definitiva nedbrytningen av de nuvarande penning-ekonmisystemen. I stort kan jag dela hans syn på denna process. Dock tror jag på en annan utveckling initialt, utifrån det rent generella mönstret för Dagar och Nätter, dvs att Dagarna ger oss nya impulser, främjar och driver oss framåt medan Nätterna innebär att det gamla kommer ikapp oss och tillfälligt förefaller ta över scenen. Därför tror jag att världsekonomin under slutet av 2009 och några av de inledande månaderna 2010 kommer att fortsätta återhämta sig, som en effekt av att de framåtdrivande energierna avtar. Detta är också något som många börsanalytiker nu förutspår.  Men de tunna rester av illusionens slöjor som ännu finns kvar, kommer sedan att slutgiltigt lösas upp, på grund av det intensiva upplysningsljus vi alltmer träder in i. Vi kan då inte längre föra oss själva bakom ljuset, vare sig på kärlekens eller på ekonomins område. Så när vi i början av maj 2010 vänder mot gryning i Dag Sju så kommer det också att visa sig i form av en nedgång på börserna världen över.  Troligt är att vi kommer att få se början av denna ekonomiska nedgång redan tidigare, eftersom ”marknaden” är mycket sensibel för den rädsla som skapas av negativa signaler om den framtida utvecklingen.

Ser vi så ytterligare lite framåt är det oundvikligt att komma in på frågan om Mayakalenderns ”slutdatum” och ”vad som ska hända år 2012". Här förs idag en omfattande diskussion om vad som egentligen kommer att ske:
Om Mayakalendern slutar överhuvudtaget, i så fall vid vilket datum och med vilka effekter.
Jag går inte här in närmare på detta, utan hänvisar dig som är intresserad till min bok, Mayakalendern – vår vägvisare i tiden, för mer information.

Men vad jag vill ta upp här är lite mer generellt om hur vi som individer ska kunna få reda på ”sanningen”. Vi som är födda i, och präglade av, den Planetära nivåns normer, är ju fortfarande benägna att lyssna på olika ”experter” när vi ska försöka komma fram till vad vi själva anser. Det är inget fel i det, för självklart behöver vi ta in information och kunskaper från olika håll, för att lära och växa. Men vad vi nu ser på frammarsch, i alltmer ökande omfattning, är människors egen förmåga att känna och ana, och utifrån det kunna veta hur saker o ting kommer att utvecklas.

Här vill jag återge ett par enkla råd från Rainbow Eagle – Okla/Choctaw-indian från Nordamerika, som reser runt i världen och sprider kunskapen om Seventh Fire Peace Shield. För det första; att vi ska se och lära av allt vi har omkring oss, inte minst då all ordlös kunskap som förmedlas till oss av Moder Natur. För det andra: att vi i våra beslut ska ta in både det som andra lär och vad vi själva tror och utifrån det göra vår alldeles egen syntes. Det är alltså viktigt att vi inte bara okritiskt tar in och sällar oss till något som en annan person framför. Lika viktigt är att vi inte enbart går efter ”eget huvud”. Utan att vi gör en synes av både/och.

Enligt samma princip gäller att vi inte ska gå enbart efter vad vi tror med vårt intellekt, eller enbart efter vad vi känner med vårt hjärta – ingen dominans ska råda där heller, inom oss!  Utan vi ska låta hjärnans och hjärtats budskap vävas samman till en fruktbar helhets-syntes. För vi håller nu på att lämna den dualistiska antingen/eller-tillvaron och är långt på väg in i det holistiska ”nätverkande”, som vi ser på flera nivåer inom och utom oss.  En av mina favoritliknelser för det skeendet är just datakommunikationens utveckling, för jag anser att den följer vår egen och samhällets utveckling. Ja, jag vill nog t o m säga att den nästan är föregångare för vad som sedan sker med oss enskilda och kollektivet. Idag handlar det alltså inte längre om att en gammeldags telefon, via en enskild växeltelefonist, kopplas samman med en annan enskild telefon för enkel tvåvägs kommunikation. Idag kopplar vi upp oss på nätet (www – world wide web) och söker snabbt och effektivt fram den information vi behöver från en mängd källor i nätverket.

På samma sätt är det med vår medvetandeutveckling: vi är allt mer på väg från att låta någon enskild växeltelefonist – kanske i skepnad av  ”expert” eller ”guru” – förmedla visdomen till oss och håller istället som bäst på att lära oss att själva koppla upp oss direkt mot uww (universal wide web) och ”tanka ner” den information vi behöver. För att vi ska kunna göra detta effär det viktigt att vi i vår nerladdning från uww inte får med en massa brus som hindrar och förvanskar informationen, eller virus som förstör den.
Vi människor är utsatta för väldigt mycket ”brus” av olika slag i vår tillvaro, brus som stör de sändningar som vi egentligen behöver ta till oss. Detta brus utgörs av vågor av olika frekvenser, som stör när vi ska försöka känna av de vågor som kommer från Världsträdets vibrationer.  Bruset genereras inte minst inifrån oss själva av vår egen hjärna, där våra tankar hela tiden mal på i ganska högljudd volym. En annan del av bruset kommer i form av känslomässiga reaktioner på inre och yttre skeenden. Vi har också en stor mängd störningar i form av att vi tar in av andra människors frekvenser och förstås också av alla syntetiska vågor vi har runt oss i samhället, från elektricitet, radio- och TV-sändningar, mobilfrekvenser, mikrovågor osv.

Jag förespråkar inte att vi alla ska sätta oss som eremiter i våra stugor o lägenheter och avskärma oss från samhället i övrigt. Nej – kontakt med andra och nätverksbyggande är viktigt, och det är ett redskap vi idag behöver använda just för att få och sprida vidare all information vi behöver för vår egen och kollektivets utveckling. Men jag vill påstå att vi behöver vara mycket mer selektiva än vad vi oftast varit hittills, vi behöver helt enkelt röja och rensa lite i vår tillvaro, även göra en kommunikationsmässig Feng Shui optimering!  Och i detta ingår att selektera såväl i kvantitet som i kvalitet bland de stimuli vi tar in, inklusive de människor vi umgås med.

De intryck och de frekvenser vi idag omger oss med är oerhört många fler än för ett par decennier sedan – det är en naturlig del av den ökande händelsedensiteten, som ger oss upplevelsen av att ”tiden går fortare”. Just därför är det ännu viktigare att vi lär oss sålla. Att vi blir mer noga med vad vi omger oss med, och vad vi låter oss påverkas av. Och om vi låter vår tanke och känsla förenas i denna urvalsprocess, så kommer vi att veta vad som är ”sant” och inte, vad som leder oss att till att mest optimalt följa och utvecklas enligt Skaparens partitur, och vad som mer medför att vi går in i ofruktbara återvändsgränder.

Rent konkret innebär det här att vi behöver ta oss stunder i avskildhet och stillhet, så långt som möjligt fria från olika störande frekvenser av olika slag, alltifrån TV-sändningar till medmänniskor. Det kan vara i form av meditation inne i vår egen kammare, en joggingrunda i parken, att sitta stilla på en stubbe i skogen och lyssna på tystnaden, att lyssna på någon avslappnande musik, att utöva yoga eller någon annan fokuserande rörelseteknik, att ligga tillsammans med sin själsfrände och i stillhet förenas i varandras auror. Allt sådant, som ger oss möjlighet att slappna av, att minska tankarnas brus, att öppna upp. För då har vi möjlighet att komma i frekvensmässig resonans med den kosmiska visdomen och därmed direkt, utan mellanhänder, få informationen till oss.

I vår värld idag blir allt fler människor överkänsliga för el och annan form av strålning. Andra går in i väggen, bränner ut sig, och blir sedan mycket känsliga för sinnesstimuli av olika slag, dvs även det olika former av strålning – vågor. Även om det är besvärligt för dem som får denna ökade känslighet, så är inget fel – utan det är en normal reaktion på onormala omständigheter! Och dessutom är det i många fall en tillgång, eftersom denna utveckling av sensibilitet innebär en minskad avgränsning mellan oss och andra enheter på uww. Något som är ett naturligt och behövligt skeende i processen fram till att återförenas i en helhet i det riktiga människoriket, och den ökade öppning och mottaglighet som hör till det. Som jag ser det hör dessa s k ”överkänsliga” människor till dem som har bästa möjligheten att också kunna ”höra” de subtila viskningarna från kosmos, känna vibrationerna från Världsträdet, och kunna förmedla det till oss andra, så att vi kan följa dessa pulser. Och allt fler sådana Ljusarbetare föds nu på vår jord, både bland de som redan finns här och de nya små själar som kommer hit.

Vi är alla barn av Moder Jord. Under så många år har vi alltmer åtskilts från henne. Nu är vi på väg tillbaka. Tillbaka till enhet och helhet med allt annat skapat, i en gränslös och allkärleksfull gemenskap. Vår vandring under Natt Sex kommer att bli utmanande, men om vi låter hjärnans logik förenas med hjärtat känsla så växer vår intuition och vår förmåga att, direkt från Källan, tillgodogöra oss de tillväxtfaktorer som vi behöver.

Under den kommande Natt Sex kommer vi att få vara med om en del prövande såväl inom oss, som i våra relationer och i världen. Minns, i den processen, och när det känns jobbigt,  att allt är en Livets gåva till oss, för att vi ska utvecklas och växa vidare i vår vandring från djurriket till det äkta människoriket. Behåll fokus på den outsinliga, kravlösa Allkärleken – den kraft som strömmar genom allt-som-är den kraft som är synonymt med Gud i allt.
Behåll fokus på Världsträdet, med de fyra riktningarna och den vertikala axeln med sina 9 dimensioner.

 

Och kom nu slutligen ihåg, kära vänner och medmänniskor, att det jag nu har skrivit visserligen i sitt ursprung är kosmisk visdom men som dock är filtrerat via denna enda lilla nod på uww som är jag själv, och därför också färgat av mitt ego och dess värderingar! Vad som är ”sant” och ”rätt” i det jag skrivit – och allt annat ni läser och här – är något som var och en av er måste besluta om själva, utifrån er logik och känsla. Och ju fler sökningar ni gör på www och uww, ju fler olika noder ni använder er av, ja desto mer omfattande blir er egen kunskap. Och när ni blandar denna kunskap med era egna synteser och delar den vidare med era medmänniskor så uppstår ett allt mer omfattande informationsutbyte över uww och kunskapen sprids och växer för oss alla. Och inför denna informationsspridning över uww har de gamla strukturerna inte mycket att sätta emot, utan tillsammans kommer vi att manifestera Ljusets och Kärlekens tidsålder på Jorden... och bortom.

In Lakesh – En annan Du

 

Karin Forsberg
LivsStrömmen

8 Ahau
2009-11-07