2008-11-12
Tankar inför Dag Sex

Kära Medmänniskor!

Idag är det en tacksamhetens och glädjens dag!

Med tacksamhet kan vi nu se tillbaka på allt vi lärt under den Natt Fem som nu, idag, 12 Ahau (Ljus) tar slut. Och med glädje kan vi se fram emot ankomsten av Yohualticitl, Födelsens Gudinna, som i sitt sköte bär Dag Sex-energierna av pånyttfödelse och blomning. Tillsammans med Månen, som just i nu står i sin fulla prakt, kommer hon till oss, obeslöjad, i morgon på 13 Imix.

För många av oss har Natt Fem varit en extremt jobbig period. Många utmaningar och prövningar har Mörkrets Gud – Tezcatlipoca – gett oss, utmaningar från de gamla strukturerna och värderingarna i vårt samhälle, utmaningar från allt gammalt vi själva bär inom oss.
I en del fall har vi klarat av dessa prövningar, i andra fall inte.
Och ändå kan vi egentligen inte vid något enda tillfälle säga att vi ”har förlorat”!
Nej, allt vi går igenom är viktiga byggstenar på vår väg till att bli hela och färdiga Människor, på vår väg vidare fram mot det kosmiska medvetande vi kommer att ha i det Riktiga Människoriket, för att tala med Martinus’ ord.

De prövningar vi gått igenom under Natt Fem har manifesterats utifrån dessa energiers avsiktliga och ändamålsenliga framtvingande av gammalt skräp i våra ryggsäckar – både på det privata och det kollektiva planet. Sådant gammalt som vi nu inte längre ska bära med oss vidare in i framtiden. Därför har Mörkrets Gud hjälpt oss att upptäcka detta, för att vi skulle kunna se det, behandla det och sedan lägga det ifrån oss, i uppriktig förståelse och kärlek!

För allt är Kärlek och allt syftar till att vi ska växa vidare och mogna in i den Allkärlek som Kristus bar, den som hör hemma hos de färdiga Människorna.

Har ni tänkt på hur mycket av problemen i våra relationer som har sin grund i det vi kallar ”kärlek”, men som egentligen mer borde kallas behovsuppfyllelse? Mycken ”kärlek” har hittills gått ut på ett slags köpslående; om jag gör/är det här för dig så förväntar jag mig att du ska vara/göra det här för mig. Och så har vi levt våra liv som i en ständig balansgång. Vaktat både på oss själva och på andra för att bedöma om affärsöverenskommelsen följer de uppgjorda riktlinjerna. Försökt förändra både oss själva och andra om det inte gjort det. Denna slags ”kärlek” hör hemma i dualismens värld, i det revirhävdande Djurriket.

Kärlek och krav går inte ihop. Den äkta kärleken kan inte leva och växa inom olika uppsatta ramar. Den måste få växa fritt av sig själv, där den trivs och mår bra. Givandet oss emellan blir bäst när det har sin grund i ett kravlöst och uppriktigt givandets glädje. Den kärlek som inte söker sitt! ”Jag gör det här för dig därför att det gör mig glad. Inte för att jag förväntar mig något istället, eller för att jag tycker synd om dig och vill uppoffra mig för dig!”

En av universums grundlagar är att du alltid får tillbaka det du ger ut. Såväl ”positivt” som ”negativt”. Men inte alltid genast, ibland inte ens i detta livet och framför allt kanske inte av just den/de du gett det till! Därför måste vi se det i ett större perspektiv.

Som Människor lär vi oss nu detta successivt och börjar förstå att allt är gott i våra liv! Det finns inget ont –även om en del av det goda är väldigt jobbigt. Allt är till för att vi ska lära oss alla aspekter av att vara ”Djurmänniska” så att vi sedan kan lämna det riket och istället börja inträda i Människoriket. Ett inträde som sker via enkel resonans: när vi har upplevt och kan omfatta helheten i det nuvarande riket så har våra vibrationer förändrats så att vi istället står mer i resonans med nästa rike, som utgörs av en högre vibrationsnivå. Vi har nu redan börjat träda in i detta rike, även om vi ännu vandrar kvar i våra vanliga kroppar på vår vanliga kära Moder Jord.

Allkärleken, som vi nu just börjar lära känna, är på ett annat sätt än den gamla vanliga, dualistiska kärleken. Det är den villkorslösa, allomfattande och kravlösa kärleken.
Försök minnas tillfällen då ni känt villkorslös kärlek – kärlek utan några som helst värderingar eller dömanden, krav eller förväntningar. Och utan rädsla. Visst är detta en så energigivande känsla!?

Värderingar och dömanden hör mycket hemma i hjärnan och det rädda Egot, som består av våra roller och omogna delpersonligheter. Därför är det viktigt i vårt lärande om Allkärleken att låta det öppna hjärtat ha mer att säga till om!

Detta uttalade förefaller förstås självklart när vi nu talar om kärlek. Men det är inte alltid med hjärtat vi älskar dem vi älskar! Utan många gånger älskar vi dem med Rädslan! Den rädsla som kommer sig ur att vi tycker oss behöva och vara beroende av andra människor för att känna oss hela. Och om vi älskar varandra med den rädslan i grunden, så kommer också svartsjuka, revirhävdande, fientlighet och dömande sakta smygande in i våra relationer. Och ännu mer rädsla.

Jag vill för egen del helt enkelt definiera Kärlek som Flöde.
Energiflöde, där en harmonisk resonans uppstår mellan de olika energivågorna, vågor som ”är på samma våglängd”. Som mellan atomkärna och elektron, som mellan magnetism och elektricitet, som mellan jord och himmel, som mellan feminint och maskulint… Olika polariteter men ändå inte dualistiskt. Utan en fri, balanserad och rörlig förening inom en gemensam helhet, precis som i den välkända symbolen för yin/yang. Denna helhet som vi nu är på väg åter till, efter så många generationer av separation. Och i den helheten kommer vi att leva i kärlek enligt de universella grundlagarna. Kärlek utan rädsla och begränsningar! Naturlig och fritt flödande, stark, djup och hållbar kärlek.

Födelsens Gudinna som regerar över Dag Sex främjar bl a klarhet, pånyttfödelse, blomning.
Och kanske är det nu på Allkärlekens område som vi kommer att se de mesta och största framstegen under de kommande 360 dagarna. Och detta kommer förstås att manifestera sig både i det lilla och det stora.

Martinus har, i sin fantastiskt heltäckande kosmologiska lära, förutspått att hela mänskligheten kommer att uppnå kosmiskt medvetande om cirka 2-3000 år. Som jag ser det kan det nog vara dags betydligt tidigare, troligen redan år 2012, vilket ju är vad många ursprungsfolkliga myter och profetior antyder.

Den cirka 2000 år långa ljusets tidsålder – Den Nya Tiden – som vi nu håller på att gå in i är som ett ”brännglas” för vår mognad in i ett högre medvetande. Det fotonbälte som förmedlar och manifesterar ljusets tidsålder, samt de unika konjunktioner och planetära konstellationer som föreligger kring år 2012 kommer att fungera som en katapult som ger oss snabb skjuts vidare in i Människoriket.

Dock ska vi inte fastna för mycket i synsättet om något visst datum eller tvära steg, eftersom allt i vår tillvaro och utveckling är uppbyggt av och fungerar utifrån energivågor och deras mjuka, böljande funktionssätt.
Jag ser därför inte vintersolståndet 2012 som någon väldigt specifik punkt – vi är redan nu i nära konjunktion med galaxens center, vi är redan nu rätt långt inne i fotonbältet, vi är redan på god väg att få kosmiskt medvetande, och många på vår jord har redan fått det.
Under den Dag Sex som nu kommer tror jag vi kommer att få se en ytterligare stor ökning av människor som får direktkoppling till UWW (universal wide web). Inte heller detta kommer att ske som något momentan ”explosion”, vare sig på det individuella eller kollektiva planet. Utan vi kommer helt enkelt att en dag känna och inse att vi faktiskt själva har direkt tillgång till kosmisk kunskap från andra dimensioner utan att riktigt veta när vi började få det.

Om vi tittar lite mer på de konkreta effekterna i vår Tredje Dimension av de växlande energipulserna så kan vi ju konstatera att hela Natt Fem, och särskilt nu senare delen av hösten, har bjudit på sällan skådad berg-och-dalbana i världsekonomin. Detta beror på att gamla strukturerna, baserade på intellekt, teknik, makt och materialism, vacklar rejält i sina grundvalar nu när vinden från Dag Sex blåser allt starkare, samtidigt som det gamla inte längre har stöd av Natt Fem-energierna! Jag tror att vi kommer att få se stora förändringar i vårt samhälle under det kommande året. Moder Jord och Födelsens Gudinna kommer att i gemensam styrka främja och sprida de värderingar och grunder som hör till den nya tiden. Varav en del handlar om Moder Jords strävan efter att åter komma i balans, efter så många decennier av överutnyttjande från mänsklighetens sida.

Detta kommer att ge genklang inom många områden; livsmedelsförsörjning, ekonomi, arbetsliv, system för transport och kommunikation, fördelningspolitiken, relationer, känslor osv. För vi är en intim del av Moder Jord och det vi gör med Jorden gör vi också med oss själva, för att citera de kloka ursprungsfolken. Jag ser inte framför mig något totalt kaos under Dag Sex, men det kommer att bli ovanliga och nya frågeställningar och situationer vi ställs inför. Högst troligt är att mycket av det vi sett som de trygga strukturerna för vår levnad och överlevnad kommer att förändras.

En viktig sak att ha i åtanke är ju dock att helheten är summan av delarna!
Hur utgången blir i det stora beror mycket på hur de enskilda delarna agerar och reagerar.
Det finns risk att rädsla inför skeendena börjar sprida sig i vårt samhälle och då blir skeppet Moder Jord mer instabilt på sin seglats. Vi har redan sett dessa rädslo-reaktioner hos ”marknaden ”, speciellt på senare tid. Reaktioner som ger återklang exempelvis på arbetsmarknaden och därifrån sprider sig vidare till oss gräsrötter. Det som sker är visserligen en avsiktlig del av en större gudomlig skapelseprocess. Men det är ändå viktigt att vi som har lite insikt om de större perspektiven delar med oss av våra kunskaper och även försöker fungera som stabilisatorer under seglatsen.

För egen del använder jag bland annat dessa tre viktiga rötter för att kunna stå stabilt:


Detta är några av de grundläggande begrepp som vi kan bära inom oss och affirmera och meditera över, för att kunna fungera som stabila Livsträd för oss själva och andra.

Barbara Hand Clow ger oss mycken viktig kunskapsförmedling i sina kanaliseringar fr Plejaderna. I hennes lära om De Nio Dimensionerna är Fjärde Dimensionen – det kollektiva sinnet (tankar och känslor). Bortom denna kommer Femte Dimensionen – det öppna hjärtat.
Natt Fem (och även tidigare Natt Fyra) har handlat mycket om att frikoppla oss från att vara mer eller mindre offer för våra känslor (både ”positiva” och ”negativa”). Dessa lärdomar har ofta skett på ganska tuffa sätt just genom att vi kastats in i livshändelser där vi verkligen fått uppleva mycket känslor. Det har varit mycket och ibland svårt att arbeta med, men vi har lärt oss.

Kanske har några av er under senare år, liksom jag själv, under detta arbetet upplevt hur ni blivit alltmer ”känsloneutrala”. Kanske har ni känt detta som något fel, något sorgligt? Men jag tror inte att det är så utan precis tvärtom – det är något att glädjas över. För avsaknad av kraftiga känsloreaktioner är inte synonymt med känslolöshet! Utan det är snarare så att det är först då vi börjar komma i balans, komma till mognad och kunna komma i kontakt med den sanna kärleken – Allkärleken. Vi måste helt enkelt bekanta oss färdigt med Dimension Fyra innan vi kan vi börja lära oss omfatta Dimension Fem – det öppna hjärtat.
Dimension Fem och Kristuskärleken, började redan under Dag Fem (större delen av år 2007) att spira inom oss. Och nu kommer Födelsens Gudinna under Dag Sex att fortsätta lysa på och värma denna lilla planta och få den att växa vidare och gå till blomning under de kommande 360 dagarna.


In Lakesh – En annan Du

Karin Forsberg

12 Ahau
2008-11-12

Vill du ha mer stöd i din kosmiska utveckling? Läs då våra stödord om Natt Fem.